โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย satnon   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:13
๑.  หนังสือถึงส่วนราชการ

๒.  คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

๓.  ตารางเชิญชวนส่วนราชการ

๔.  กำหนดการในแต่ละครั้ง

๕.  ตารางแนบท้ายคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

๖.  ตารางมอบหมายภารกิจส่วนราชการตามประกาศจังหวัด