โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิรอด  ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผอ.กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ , นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และคณะดำเนินงานตามโครงการฯออกนิเทศ ติดตามกำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ในส่วนงานการจัดเก็บเอกสาร งานทะเบียน และข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระศรีรัตนโนบล ผอ.โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา เอื้อเฝื้อสถานที่และเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมดังกล่าว โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗ แห่ง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ ดังนี้ 
๑) ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดทุ่งศรีเมือง 
๒) ร.ร.กิตติญาณวิทยา 
๓) ร.ร.วัดบ้านหนองไฮวิทยา 
๔) ร.ร.วรรณวารีวิทยา
๕)ร.ร.ศรีศาสนวิทยา 
๖) ร.ร.มงคลธรรมวัฒน์วิทยา 
๗) ร.ร.วารินทร์พรหมสิทธิวิทยา  
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,295