พศจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา เขต ๙

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา เขต ๙ 
พร้อมทั้งเป็นคณะวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยสมาคมพุทธธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีบุคลากรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙  จำนวน ๓๓ โรง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้  ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19 ) ของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,260