สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมพิจารณาคำของบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

   วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคำขอและจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด
   ในการนี้ นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานในที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และรายชื่อโรงเรียนที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาจัดเรียงลำดับร่วมกัน ซึ่งการประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,881