สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานี

   วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤษรักษ์ เนียมหอม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมป
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   ในการนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้กำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,332