สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาขอวัดดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางสาวเณศณัจฎา ชุมนุม นายแสนพล บุญสมยา และนางเจษฎาพร บุญสมยา เดินทางไปตรวจการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาขอวัดดงเจริญ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระศรีรัตโนบล เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทายกทายิกวัดดงเจริญ ร่วมกันตรวจข้อมูลการข้อรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดดงเจริญ ในการนี้  ทางคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ร่วมตรวจจากฝ่ายคณะสงฆ์ได้ถวายคำแนะนำ ปรับปรุงการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกันนี้ ได้ถวายคำแนะนำในเรื่องขอบเขตที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้อยู่ภายในแปลงโฉนดที่ดินของวัด ซึ่งการดำเนินการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยความเมตตานุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทายกทายิกาของวัดดังกล่าว.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,667