สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ตาม มาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๕ 

      วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพลินพิศ น้อยคนดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ตาม มาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๕   ซึ่งบุคคลเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี  ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ/ผู้บริหารท้องถิ่นฯ/ ผู้แทนภาคประชาสังคม/ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  รวมทั้งสิ้น ๕๓๗  ราย
โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,786