ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

นางณภัค  เทียนชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

 

นางเพลินพิศ  น้อยคนดี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

 

นางสวรส  พึ่งนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นางสาวนุสรา  เดชะคำภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นางสาวปรียกร  แก้วเหลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นายชาครินต์  บุญช่วย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นางสาวเณศณัจฎา  ชุมนุม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นายบุญยัง  สุวรรณเดชากุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นายปฏิเวช  มากานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นายแสนพล  บุญสมยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นางเจษฎาพร  บุญสมยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นางกชพร  นามมนตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นายวีระชัย  ประสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

 

นายพิเชษฐ์    พวงเพชร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นายกฤษรักษ์  เนียมหอม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

นางสาววีรันทร์ทิษา  จันทร์แรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

 

นายนิธิโรจน์  รติยะตั้งตระกูล
พนักงานขับรถ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นายชัยธวัช  มีแสง
พนักงานขับรถ
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕
นางอรดี  อยู่สุข
แม่บ้าน
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๓๔ ๔๕๙๓ - ๕

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 809,877