สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA ๔.๐ ของจังหวัด

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกชพร นามมนตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA ๔.๐ ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545