คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

   วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  พระเทพวิสุทธิโมลี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดการประชุม  พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานปิดการประชุมในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  โดยมี พระเทพวราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีพระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะอำเภอ  รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล  รองเจ้าคณะตำบล  และเลขานุการ  เข้าร่วมประชุม  ณ  วัดมณีวนาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายพิเศษ และกล่าวปฏิสันถารแด่ พระสังฆาธิการ  
      ในการนี้  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย  นางเพลินพิศ  น้อยคนดี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่พิธี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 160,695