ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

นายวิรอด  ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นางเพลินพิศ  น้อยคนดี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสวรส  พึ่งนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนุสรา  เดชะคำภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวปรียกร  แก้วเหลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชาครินต์  บุญช่วย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวเณศณัจฎา  ชุมนุม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายบุญยัง  สุวรรณเดชากุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายปฏิเวช  มากานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายแสนพล  บุญสมยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางเจษฎาพร  บุญสมยา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกชพร  นามมนตรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายวีระชัย  ประสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นายพิเชษฐ์    พวงเพชร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤษรักษ์  เนียมหอม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววีรันทร์ทิษา  จันทร์แรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายชาญณรงค์  ศรีธรรม
พนักงานขับรถ
นายชัยธวัช  มีแสง
พนักงานขับรถ
นางอรดี  อยู่สุข
แม่บ้าน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,289