สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมดำเนินงานการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีลห้า” ประจำหนตะวันออก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีลห้า” ประจำหนตะวันออก โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์มหานิกาย คณะกรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กิจกรรมเงินอุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,358