จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

   วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าประชุมในฐานะกรมการจังหวัด  ประจำเดือนตุลาคม  และมอบหมายให้นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ    ปฎิบัติหน้าที่นำผู้ประชุมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและเจริญจิตตภาวนาตามแนวทาง  หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนาธุระ  ชาวอุบลราชธานี                    ในการนี้นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ  นายอำเภอทุกอำเภอ  อธิการบดี  ผู้บริหารสถานศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง  เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,893