จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุบกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” ปีที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕

   วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  เข้าประชุมการจัดงาน  “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุบกฐิน  ถิ่นอุบลคนมีธรรม”  ปีที่  ๑๔  ประจำปี  ๒๕๖๕  จังหวัดอุบลราชธานี  ณ  ห้องประชุมสุนีย์  ตริยางกูรศรี  วัดไชยมงคล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ  เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล  ได้นับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่น  คณะญาติธรรมวัดไชยมงคลทุกๆ ภาคส่วน  เพื่อกำหนดแผนงาน  กิจกรรม  และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปีนี้  กำหนดการจัดงาน  ระหว่างวันที่  ๗ - ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 425,545