จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน “พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๕

   วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐  น. นางณภัค  เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  เข้าประชุมการเตรียม  “พิธีบวงสรวงและสดุดีวีระกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี  ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานการประชุม  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทนราชการส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการจัดงานมูลนิธิเจ้าคำผง  และทุกๆ ภาคส่วน  เพื่อกำหนดแผนงาน  กิจกรรม  และรายละเอียดการดำเนินงาน  กำหนดการจัดงาน  ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับทราบภารกิจ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับมอบหมายการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  นิมนต์พระสงฆ์  ๙  รูป     ในวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๘.๐๐  น. ณ ศาลาจัตุรมุข  ทุ่งศรีเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,845