สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๒.๐๐ น.  นางณภัค  เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางกชพร นามมนตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจติดตาม กำกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดหนองหิน ต.โนนกลาง อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯต่อไป ในการนี้  ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัด และกรรมการวัดด้วยดี.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,358