สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐

    วันพฤหัสบดีที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค  ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๑๐  เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่  ๔  จำนวน  ๗   อำเภอ  ประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่  อำเภอโขงเจียม  อำเภอสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร  อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย  และอำเภอสว่างวีระวงศ์   โดยมี  พระราชวชิรโมลี  รองเจ้าคณะภาค  ๑๐  เจ้าอาวาสวัดสวนพลู  พระเมธีวรญาณ  รองเจ้าคณะภาค ๑๐  พระอุดมปรีชาญาณ  เลขานุการหนตะวันออก  รองเจ้าคณะภาค  ๙ เมตตาเข้าร่วมประชุม  พระเทพวราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี   เข้าร่วมพบปะปฏิสันถารและบรรยายพิเศษ
   ในการนี้นางณภัค เทียนชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย  นายสมศักดิ์  ศิริสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวก การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 143,320